Duyệt theo bộ sưu tập Khoá luận (Tất cả)
Using group work activites to teach speaking: A case study in three grade 11 speaking classes at Chu Van An high school =Truong Thi Hau ; Pham Thi Thu Hien (Supervisor)

Nghiên cứu tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học tiếng Anh nhằm phát triển kĩ năng nói cho học sinh phổ thông

Factors that influence the pronunciation acquisition of first - year English majors at Hanoi Pedagogical University No.2 =Những yếu tố ảnh hưởng đến việc học phát âm của sinh ...

Những yếu tố ảnh hưởng đến việc học phát âm tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

The effects of watching English movies on enhancing listening skill of first year English majors at Hanoi Pedagogical University 2 : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Tran Hieu N ...

Tác dụng của việc xem phim tiếng Anh nhằm nâng cao kĩ năng nghe của sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Factors affecting online learning satisfaction: High school students' perspectives =Nguyen Thi Thu Huyen ; MA. Do Thu Hoa (Supervisor)

Khảo sát 100 học sinh trường THPT Lê Quý Đôn đã tiết lộ các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến sự hài lòng của người học trong lớp học trực tuyến gồm: Kĩ năng công nghệ, hỗ trợ giảng dạy, hình thức giảng dạy, phương pháp tương tác trực tuyến, … Đề xuất các bi

A study on common errors faced by first-year major students in pronouncing English ending consonant sounds at Hanoi Pedagogical Unviersity 2 =Nghiên cứu về những lỗi sai phổ b ...

Tìm ra những lỗi sai phổ biến trong phát âm phụ âm cuối của sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và các biện pháp khắc phục

A study on blended learning in English writing skills for the tenth-grade students at high school =Nghiên cứu về việc học kết hợp trong kỹ năng viết tiếng Anh cho học sinh lớp ...

Tìm hiểu tính hiệu quả của việc học tập kết hợp và nhận thức của học sinh với việc học tập kết hợp trong kỹ năng viết tiếng Anh cho học sinh lớp 10 tại trường phổ thông Tung Thien

A study on difficulties in learning reading comprehension skills of first-year English-major students at Hanoi Pedagogical Unversity 2 =Nghiên cứu về những khó khăn trong việc ...

Nghiên cứu về việc học kĩ năng đọc hiểu của sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành Tiếng Anh để tìm ra những khó khăn và biện pháp khắc phục tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

An investigation into speaking learning strategies of second-year English majors in the context of online learning at Hanoi Pedagogical University 2 =Nghiên cứu về những chiến ...

Nghiên cứu về chiến lược học nói của sinh viên năm thứ hai chuyên ngành tiếng Anh trong thời gian học trực tuyến tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

A study on the reality of learning online speaking during the Covid-19 pandemic =Nghiên cứu về thực trạng học kỹ năng nói trực tuyến trong dịch bệnh Covid-19 ; Khoá luận tốt n ...

Nghiên cứu về thực trạng học kĩ năng nói tiếng Anh trong bối cảnh học trực tuyến trong dịch bệnh Covid-19, khảo sát tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2