Dòng Nội dung
1
Áp dụng lý thuyết thống kê để tính giá trị trung bình của một số đại lượng vật lý : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Hiển ; THS. Nguyễn Thị Phương Lan (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2019
42tr. ; 30cm + 30cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)
2
Bài tập xác suất và thống kê / Đinh Văn Gắng

H. : Giáo dục, 2003
256 tr. ; 20 cm 20 cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Business statistics : contemporary decision making / Ken Black

Cincinnati, Ohio : South-Western College Pub., 2001
1 v. (various pagings) : ill. ; 29 cm. + 29 cm. +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Các mô hình xác suất và ứng dụng. Phần 1, Xích Markov và ứng dụng / Nguyễn Duy Tiến

H. : Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2000
172 tr. ; 24 cm 24 cm

Các định nghĩa, ví dụ và phân loại trạng thái xích Markov. Quá trình Poisson
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Các mô hình xác suất và ứng dụng. Phần 2, Quá trình dừng và ứng dụng / Nguyễn Duy Tiến (chủ biên), Đặng Hùng Thắng

H. : Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2001
120 tr. ; 24 cm 24 cm

Trình bày khái niệm quá trình cấp II, hàm tương quan, phép tính tích phân, vi phân cho quá trình cấp II và tích phân ngẫu nhiên đối với độ đo ngẫu nhiên gia số trực giao, khái niệm quá trình dừng và ứng dụng của lí thuyết xác xuất
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)