Dòng Nội dung
1
Các quá trình rã vi phạm số Lepton thế hệ ei - ejekel trong mô hình Zee : Luận văn Thạc sĩ Khoa học Vật chất / Nguyễn Thị Thu Vân ; Hà Thanh Hùng (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2018
48tr. ; 29cm + 29cm +

Nghiên cứu về tính tỉ số ra nhánh cho quá trình rã vi phạm số leppton thế hệ ei-ejekel trong mô hình Zee, so sánh và giải thich sự khác nhau về độ lớn của tỉ lệ rã nhánh dự đoán từ mô hình
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)