Dòng Nội dung
1
Mathematical statistics. Basic ideas and selected topics / Vol. I : Peter J. Bickel, Kjell A. Doksum.

Upper Saddle River : Prentice Hall, 2001
xvi, 556p. : ill. ; 24cm 24cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)