Dòng Nội dung
1
Bài tập Lịch sử và Địa lí 8 : Phần Lịch sử / Trịnh Đình Tùng (ch.b.),…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2023
108tr. : minh họa ; 24 cm 24 cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Lịch sử và Địa lí 8 / Vũ Minh Giang (tổng ch.b.),...

H. : Giáo dục Việt Nam, 2023
175tr. : minh họa ; 27 cm 27 cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Lịch sử và Địa lí 8 : Sách giáo viên / Vũ Minh Giang (tổng ch.b.),...

H. : Giáo dục Việt Nam, 2023
295tr. ; 27 cm 27 cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Phát triển năng lực trong môn Lịch sử lớp 6 / Nguyễn Thị Bích (ch.b.), ...

H. : Giáo dục Việt Nam, 2019
103tr. : minh họa ; 27cm 27cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Phát triển năng lực trong môn Lịch sử lớp 7 / Nguyễn Thị Bích (ch.b.), ...

H. : Giáo dục Việt Nam, 2019
159tr. : minh họa ; 27cm 27cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)