Ngày đăng bài: 25/12/2019 13:48
Lượt xem: 5277
Chức năng nhiệm vụ

CHỨC NĂNG: 

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác đảm bảo thông tin cho hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học trong toàn Trường. 

- Phát triển, bổ sung, xử lý và phân phối các nguồn tin tới người dùng tin một cách hiệu quả. 

NHIỆM VỤ: 

- Bổ sung đầy đủ, cập nhật thường xuyên các giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo theo yêu cầu của các chương trình đào tạo và các tài liệu tham khảo khác. 

- Xử lý các tài liệu theo đúng tác tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngành thông tin thư viện. 

- Xây dựng, phát triển, bổ sung các bộ sưu tập số, các cơ sở dữ liệu điện tử, phát triển thư viện điện tử nhằm mục đích phục vụ người dùng tin qua không gian mạng. 

- Nhận lưu chiểu đối với tất cả các tài liệu, ấn phẩm được sản sinh ra từ hoạt động học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong toàn Trường. 

- Phát triển các dịch vụ thông tin thư viện theo hướng thân thiện, hiện đại và hiệu quả. 

- Hợp tác với các thư viện trong và ngoài nước trong công tác thông tin thư viện, đặc biệt là hoạt động phát triển nguồn tin.