Giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh tiểu học thông qua dự án học tập : Luận án Tiến sĩ khoa học giáo dục / Nguyễn Thị Hương ; Trần Thị Tố Oanh (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2016
232tr.+phụ lục ; 29cm +

Đề xuất một số nội dung và biện pháp giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh tiểu học thông qua dự án học tập, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh tiểu học
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

Không tìm thấy biểu ghi nào