• Sách tham khảo
  • 335 Đ450TR
    <1000=Một nghìn> năm Thăng Long - Hà Nội, những hoạt động quân sự tiêu biểu /
DDC 335
Tác giả CN Đỗ trình
Nhan đề <1000=Một nghìn> năm Thăng Long - Hà Nội, những hoạt động quân sự tiêu biểu /Đỗ Trình(cb), Lê Đình Sĩ, Nguyễn Thị Thảo
Thông tin xuất bản H. :Quân đội nhân dân,2000
Mô tả vật lý 333tr ;20,5cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Ban chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long và Quân khu thủ đô Hà Nội
Tóm tắt Khắc hoạ những sự kiện quân sự điển hình diễn ra trên địa bàn Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội gần 1.000 năm qua, từ đó phân tích, tổng kết những bài học kinh nghiệm sâu sắc, rút ra những vấn đề có tính quy luật về xây dựng lực lượng vũ trang bảo vệ thủ đô
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do quân sự
Từ khóa tự do địa chí
Từ khóa tự do Thăng Long
Từ khóa tự do Lịch sử
Tác giả(bs) CN Đỗ Trình
Tác giả(bs) CN Lê Đình Sĩ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thảo
Địa chỉ 100Kho đọc(5): KD01717, KD01728-31
00001065nam a2200325 4500
0014491
0021
004TVSP2080004523
008080602s2000 vm| vie
0091 0
020|c35.000đ
039|a20210122192509|blibol55|y20080602151000|zlibol55
041|avie
044|avm
08214|a335|bĐ450TR
100|aĐỗ trình
24500|a<1000=Một nghìn> năm Thăng Long - Hà Nội, những hoạt động quân sự tiêu biểu /|cĐỗ Trình(cb), Lê Đình Sĩ, Nguyễn Thị Thảo
260|aH. :|bQuân đội nhân dân,|c2000
300|a333tr ;|c20,5cm
500|aĐTTS ghi: Ban chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long và Quân khu thủ đô Hà Nội
520|aKhắc hoạ những sự kiện quân sự điển hình diễn ra trên địa bàn Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội gần 1.000 năm qua, từ đó phân tích, tổng kết những bài học kinh nghiệm sâu sắc, rút ra những vấn đề có tính quy luật về xây dựng lực lượng vũ trang bảo vệ thủ đô
653|aHà Nội
653|aquân sự
653|ađịa chí
653|aThăng Long
653|aLịch sử
700|aĐỗ Trình
700|aLê Đình Sĩ
700|aNguyễn Thị Thảo
852|a100|bKho đọc|j(5): KD01717, KD01728-31
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD01717 Kho đọc 335 Đ450TR Sách 1
2 KD01728 Kho đọc 335 Đ450TR Sách 2
3 KD01729 Kho đọc 335 Đ450TR Sách 3
4 KD01730 Kho đọc 335 Đ450TR Sách 4
5 KD01731 Kho đọc 335 Đ450TR Sách 5