• Sách tham khảo
  • 959.70071
    Chương trình giáo dục phổ thông môn lịch sử :
DDC 959.70071
Nhan đề Chương trình giáo dục phổ thông môn lịch sử : Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tin xuất bản H., 2018
Mô tả vật lý 82tr. ; 29cm.
Phụ chú ĐTTS ghi : Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tóm tắt Giới thiệu vị trí, mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Chương trình
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam#a2200000ui#4500
00132387
0021
0049B6F3911-C0D8-4281-BA3D-89AE09B1839F
005202107201516
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20210720151611|bhanhnt|y20210701150518|zlienhtb
040 |aTVSP2
041 |avie
044 |avml
08204|a959.70071
245 |a Chương trình giáo dục phổ thông môn lịch sử : |bBan hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
260 |aH., |c2018
300 |a82tr. ; |c29cm.
500 |aĐTTS ghi : Bộ Giáo dục và Đào tạo
520 |aGiới thiệu vị trí, mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập
653 |aGiáo dục
653 |aLịch sử
653 |aChương trình
852 |aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d3
911 |aHoàng Thị Bích Liên

Không tìm thấy biểu ghi nào