• Khoá luận
  • 372.251 TH103H
    Bước đầu tìm hiểu quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời kỳ 1954 - 1975 :
DDC 372.251
Tác giả CN Thái, Thị Hoa
Nhan đề Bước đầu tìm hiểu quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời kỳ 1954 - 1975 :Khoá luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam /Thái Thị Hoa; Ninh Thị Sinh (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2010
Mô tả vật lý 73tr. ;29cm
Phụ chú Đtts ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, khoa Tin học
Từ khóa tự do Hợp tác Quốc tế
Từ khóa tự do Trung Quốc
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do 1945-1975
Tác giả(bs) CN Ninh, Thị Sinh,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL02135
00000840nam a2200265 4500
00113318
0026
004TVSP2110013352
008110607s2010 vm| vie
0091 0
039|a20210122194654|blibol55|y20110607163100|zlibol55
041|avie
044|avm
08214|a372.251|bTH103H
1001|aThái, Thị Hoa
24510|aBước đầu tìm hiểu quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời kỳ 1954 - 1975 :|bKhoá luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam /|cThái Thị Hoa; Ninh Thị Sinh (hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2010
300|a73tr. ;|c29cm
500|aĐtts ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, khoa Tin học
653|aHợp tác Quốc tế
653|aTrung Quốc
653|aViệt Nam
653|a1945-1975
70011|aNinh, Thị Sinh,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL02135
890|a1|b0|c0|d0
915|aLịch sử Việt Nam
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL02135 Kho Khóa luận 372.251 TH103H Luận án, luận văn 1