Duyệt theo bộ sưu tập Sách tham khảo (Tất cả)
Sổ tay giáo viên chủ nhiệm trường Trung học cơ sở vùng khó khăn nhất / Nguyễn Dục Quang (ch.b.),... (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Khái quát đặc điểm tâm sinh lí học sinh trong công tác giáo viện chủ nhiệm. Đặt ra một số kĩ năng cần thiết của giáo viên chủ nhiệm trong trường Trung học cơ sở vùng khó khăn nhất

Những tình huống giáo dục học sinh của người giáo viên chủ nhiệm / Nguyễn Dục Quang, Lê Thanh Sử, Nguyễn Thị Kỷ (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Khái quát một số vấn đề chung và phân loại tình huống giáo dục học sinh. Đưa ra những tình huống giáo dục học sinh ở trung học phổ thông.

Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông / PGS.TS. Hà Nhật Thăng (ch.b.), Nguyễn Dục Quang, Nguyễn Thị Kỷ (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Xác định rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ, chỉ ra những nội dung và cách thức thực hiện các công tác chủ nhiệm lớp trong giai đoạn hiện nay.

Tôi kể chuyện làng : Tản văn / Lê Hữu Tỉnh (5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Chuyện làng quê một thuở : Tản văn / Lê Hữu Tỉnh (5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Liên người được chọn : Truyện - ký / Y Ban và cộng sự (5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Liên và dòng chảy nghĩa tình : Ghi chép / Đỗ Liên và cộng sự (5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)